Contact us >>

Add:

No.3,HengEr Road,Fengjian Industrial Zone,Shunde District,Foshan CIty,Guandong Province,China.

T:(0757) 2777 2890 (0757) 2768 6630
F:(0757) 2777 2890 (0757) 2768 6628
E:punaide @ 126.com
www.punaide.com QQ:350793533

1miao